UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA CRNE GORE

UPRAVA
ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Uredba
o organizaciji i načinu rada državne uprave

(“Sl. list Crne Gore”, br. 07/11 od 28.01.2011, 40/11 od 08.08.2011

Fomos_Montenegro

Uprava

Član 36a

Uprava za zaštitu kulturnih dobara vrši poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, dokumentovanje i evidentiranje kulturnih dobara; prikupljanje, stručnu obradu i čuvanje dokumentacije o kulturnim dobrima; uspostavljanje prethodne zaštite predmeta, objekata, lokaliteta i područja i drugih materijalnih dobara za koje se osnovano vjeruje da imaju kulturnu vrijednost; utvrđivanje kulturne vrijednosti kulturnih dobara; utvrđivanje statusa kulturno dobro i uspostavljanje trajne zaštite kulturnih dobara; kontinuirano praćenje stanja kulturnih dobara i revalorizaciju njihove kulturne vrijednosti; utvrđivanje razloga i donošenje rješenja o prestanku statusa kulturno dobro; formiranje dosijea kulturnih dobara; uspostavljanje i vođenje registara kulturnih dobara u analognoj i elektronskoj formi; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema kulturnih dobara i njegovo povezivanje sa drugim odgovarajućim informacionim sistemima; saradnju sa vlasnicima i držaocima kulturnih dobara i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom kulturnih dobara; postavljanje privremenog staraoca kulturnom dobru; davanje mišljenja za privremeno iznošenje kulturnih dobara; staranje o unešenim kulturnim dobrima; povraćaj kulturnih predmeta koji su protivpravno odneseni sa teritorije država članica Evropske unije, teritorije drugih država i iz Crne Gore; staranje o blagovremenom vraćanju privremeno iznesenog kulturnog dobra i utvrđivanje stanja u kojem je vraćeno; određivanje namjene i načina korišćenja kulturnog dobra u cilju održivog razvoja i davanje odobrenja za korišćenje kulturnog dobra u komercijalne svrhe; evidentiranje objekata, predmeta, lokaliteta, područja i drugih materijalnih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu; izdavanje dozvole za arheološka i konzervatorska istraživanja; obustavljanje istraživanja i oduzimanje odobrenja za istraživanje; utvrđivanje vrijednosti i statusa slučajnih nalaza; izradu i donošenje studija zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade državnih i lokalnih planskih dokumenata; saradnju sa nosiocima pripremnih poslova i obrađivačima planskih dokumenata; razmatranje i davanje mišljenja na planska dokumenta; davanje saglasnosti za geološka istraživanja u blizini kulturnih dobara; izdavanje konzervatorskih uslova i davanje saglasnosti na konzervatorske projekte; privremeno ili trajno obustavljanje sprovođenja konzervatorskih mjera ili izvođenja radova na kulturnom dobru; prijem izvedenih radova na kulturnom dobru, nakon sprovedenih konzervatorskih mjera; obustavljanje radova na kulturnom dobru koji se izvode bez ili mimo odobrenog konzervatorskog projekta; pružanje stručne pomoći vlasnicima i držaocima kulturnih dobara; vršenje inspekcijskog nadzora u odnosu na stanje kulturnih dobara; poštovanje utvrđenog režima i sprovođenje mjera zaštite na kulturnim dobrima, kao i ostvarivanje prava i obaveza vlasnika i držalaca kulturnih dobara; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Sveti Stefan

Član 76b

Uprava za zaštitu kulturnih dobara počeće sa radom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. U roku iz stava 1 ovog člana izvršiće se imenovanje direktora i utvrditi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U roku iz stava 1 ovog člana Uprava za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, preuzeće dio zaposlenih, opremu i službenu dokumentaciju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Zaposleni iz stava 3 ovog člana koji ne budu raspoređeni u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara ostvaruju prava u skladu sa opštim propisima o radu.

Uprava i Centar Cetinje

This entry was posted in Crna Gora, Društvo, Kultura and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA CRNE GORE

 1. Bijelic Aleksandar says:

  Postovani gospodja, Snezana Simonovic

  Molimo Vas da me obavijestite,

  Što je potrebno za produženje ugovora za arheološko istraživanje
  koji je napravljen između mene i Regionalnog zavoda za Zaštitu Spomenika u Kotoru ,
  gdje sam ja bio investitor istraživanja, a koji je istekao,
  S obzirom da Zavod u Kotoru nije više nadležan za produženje dozvole ,da li bi bili ljubazni ,
  da mene, Sevenarda Konstantina (investitora) i arheologa iz Kotora gdju.Vilma Kovačević,
  primite u Vašu kancelariju, kad budete u mogućnosti,
  kako bi mi Vama objasnili nastalu situaciju i da nas Vi uputite što nam je
  potrebno za produženje ugovora,

  Unaprijed zahvalan,

  Sevenard Konstantin,
  Prčanj, Kotor,
  mob.tel.067-348-828, Postovani gospodja, Snezana Simonovic

  Molimo Vas da me obavijestite,

  Što je potrebno za produženje ugovora za arheološko istraživanje
  koji je napravljen između mene i Regionalnog zavoda za Zaštitu Spomenika u Kotoru ,
  gdje sam ja bio investitor istraživanja, a koji je istekao,
  S obzirom da Zavod u Kotoru nije više nadležan za produženje dozvole ,da li bi bili ljubazni ,
  da mene, Sevenarda Konstantina (investitora) i arheologa iz Kotora gdju.Vilma Kovačević,
  primite u Vašu kancelariju, kad budete u mogućnosti,
  kako bi mi Vama objasnili nastalu situaciju i da nas Vi uputite što nam je
  potrebno za produženje ugovora,

  Unaprijed zahvalan,

  Sevenard Konstantin,
  Prčanj, Kotor,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s